Thursday, October 28, 2010

Cěský - Týden 4

As was the case with Portuguese, I find myself gaining more motivation as I near the end of my month of Czech.  My knowledge of this language has grown at a nice pace and I feel that I am leaving it with a good amount of knowledge.  The next step for this language will be allowing it to float around in my brain for a while and let my brain make any connections that it has missed this month.  This week I have researched and pondered a few new methods of learning, one of which I plan on trying next month.  The other is more of a variation on the L-R method I have discussed earlier. 

This new method is called 10,000 sentences and the premise behind it is that one studies and understands completely 10,000 sentences in a target language.  By the time the learner reaches 10,000 sentences (possibly well before that) he or she will become fluent.  This method is more fully fleshed out at http://www.ajatt.com/ and http://www.antimoon.com/.  I am not at this point following the prescribed method exactly, but doing my own version of this using Anki.

I am looking forward to German with great anticipation.  I can hardly believe that I have gone this long without attempting to learn it!  I am waiting on most of my resources still for next month and that is why I am using my new method.  I anticipate that for this month I will learn approximately 500 sentences which is a long way off from 10,000 but I am interested to see what kind of grasp of the language this will give me.  Also this month, I will be using an old book put out by Berlitz titled Self-Teacher:  German which I am looking forward to as well.

On the singing front of things I have had a difficult week.  I have been regularly getting in the practice room, but have not been getting the same results as I did last week.  It seems to be kind of a two steps forward, one step back scenario lately.  I am however still finding more and more ease in my vocalises up through the A and Bb which is a good sign.  Oddly enough, on the AJATT website I mentioned above the poster used a quote from Vladimir Horowitz in which he said:  “If I do not practice for a day, I know it. If I do not practice for two days, my wife knows it. If I do not practice for three days, my audience knows it.”  This has become something of my mantra the last week and at any cost I am getting into a practice room every day.  I do not want to know, and I especially do not want others to know me ever being away from my art.  It has always plagued me whenever I have not gotten into a practice room.  Every day that I do not practice it seems adds another week onto accomplishing my end goal.  If you take into account the amount of days in the last ten years that I have not practiced that amounts to much wasted time that I do not want to be responsible for anymore.  My pledge now is that I will practice everyday and I will continue to strive with renewed vigor towards my goals.

Jak byl případ s portugalština,  jsem se ocitl dozvědět se více motivace, jak jsem se blížít ke konci měsíce jsem česky.  Mé znalosti tohoto jazyka se rozrostla na pěkné tempo, a mám pocit, že odjíždím s dobrým množstvi znalostí.  Dalším krokem po tento jazyk bude mu umožní kolovat v mém mozku na chivíli a nechte můj mozek žádné spojeni, že vynechal tento měsíc.  Tento týden jsem zkoumal a přemýslel několik nových metod učení, z nichž jeden mám v plánu to zkoušet příští měsíc.  Na druhé straně je více variace na L-R metodu jsem hovořil dříve.

Tato nová metoda se nazývá 10.000 vět a předpoklad za to, že jedna studie a chapé zcela 10.000 vět v cílovém jazyce.  V době, kdy student dosáhne 10.000 vět (možná i před tím), on nebo one bude plynulý.  Tato metoda je zcela dotvořena v http://www.ajatt.com/ a http://www.antimoon.com/.  Nejsem v tuto chvíli po předepsanou metodu přesně, ale dělá svou vlastní verzi tohoto použití Anki.


Těším se na německé s velkým očekáváním.  Nemůžu uvěřit, že jsem pryč tak dlouho, aniž bz se snažila učit se to!  Čekám na většine mých zdrojů ještě na příští měsíc a to je důvod, proč jsem pomocí své nové metody.  Předpokládám, že pro tento měsíc se budu učit asi 500 vět, která je dlouhá cesta pryč od 10.000, ale mám zájem vidět, jaké pochopení jazyka tohoto mi dá.  Také tento měsíc, budu používat starou knihu vyhánění Berlitz s názvem Self-Teacher: German, která se těším na stejně.

Na zpěv před věcí, které jsem měl těžký týden. Byl jsem pravidelně dostává v praxi místnosti, ale nebyly stále stejné výsledky jako já minulý týden. Zdá se, že druh dva kroky vpřed, jeden krok zpátky scénář v poslední době. Jsem však stále najít více a více klidu v mém vocalises nahoru přes a Bb, což je dobré znamení. Kupodivu, na internetových stránkách AJATT jsem se zmínil výše plakát použil citát z Vladimir Horowitz ve kterém on říkal: "Pokud nemám praxi na jeden den, vím to. Pokud nemám praxi na dva dny, moje žena to ví. Pokud nemám praxi po dobu tří dnů, mé publikum to ví. "Toto se stalo něco, co z mého mantra minulý týden a za každou cenu jsem se dostal do praxe místnosti každý den. Nechci vědět, a já hlavně nechci, aby ostatní věděli mě někdy být pryč od své umění. To vždy trápily mě vždy jsem nedostal do praxe místnosti. Každý den, že nemám praxi to vypadá přidává další týden na splnění cíle můj konec. Pokud vezmete v úvahu počet dnů, v posledních deseti letech, že jsem cvičil, že částky, které mají mnohem promarněný čas, že nechci být zodpovědný za ještě. Můj slib, že teď je budu praxe každý den a budu i nadále usilovat s novým elánem k mé cíle.

Friday, October 22, 2010

Český - Týden 3

My girlfriend has been telling me for months now that I should write a translation of my blog in English since the majority of my friends and acquaitances do not speak the languages I am working on.  I had dismissed the idea for most of the time - until today.  I realized, although I already knew, that I can express myself much better in English than I can any other language, and I think the better way to grow my vocabulary in my languages is to first write my post in English and then translate it to my target language.  I submit the fact that a lot of this will be done using Google Translate and wordreference.com, at least at the beginning, but I nevery copy and past from these two sites, I always type out whatever I am translating so that I can get it in my brain.  I use mostly wordreference and try to figure out things on my own, but if a particular phrase is giving me great pause, then I will turn it over to Google Translate.  That being said, I invite anybody who is either highly fluent or a native speaker of any of my languages to please check my work and write me any corrections in the comments section.  This means that you the reader will be a huge learning tool for me!

Thanks!

James

Moje holka byla mi říct, pro můry ted' že bzch měl napsat překladu můj blog v angličtině, protože většina mých přátel a známel nemluví jazyky jsem pracoval na.  Měl jsem odmítl myšlenku pro většinu času - až do dneška.  Uvědomil jsem si, když jsem už věděl, že mohu vyjádřit sama sebe mnohem lépe v angličtině než v jakěmoli jiném jazyce, a myslím že lepší způsob jak pěstovat své slovní zásoby v mém jazyce je nejprve napsat svůj přispěvek v angličtině a pak přeložit  do svého cílového jayzka.  Předložim k tomu že hodně bude to provendeno pomocí Google Translate a wordreference.com, alespoň na začátku, ale nikdy jsem zkopírovat a vložit z těchto dvou míst, vždycky jsem typ co jsem překládat tak že můžu dostat to do mého mozku.  Používám hlavně wordreference a pokusit se zjistit co na vlastní pěst, ale pokud konkrétní frázi je že mi pauza, pak jsem se zase přes Google Translate.  To bylo řečeno, zvu každý kdo je bud' velmi plynulý nebo rodilý mluvčí některého z mých jazyků zkontrolujte mé práce pro mě a napistě mi případné opravy v sekci komentáře.  To znamená že čtenář bude obrovský učební pomůcka pro mě!

Díky!

James

Tuesday, October 19, 2010

Another quick update

Again I realize that this has been another month with no posts. Unlike the Latin languages, I do not have a strong enough grounding in these Slavic languages (Russian last month and Czech this month) to really be able to write my thoughts in the language well. I specifically am missing the past and future tenses which are so vital for this type of writing. Czech has been going very well this month. I have made my way through the Pimsleur 1-A course as of yesterday and hope to import the 1-B course tonight when I get home from work. I unfortunately do not have anyone to talk to in Czech (nor will I for Swedish) but I still find myself progressing despite this. Next month I start German. This is one of my vital languages that I must learn well. I will have people to speak with and hope to be able to devote a little more time to this language in all areas.

This month, I read Polyglot: How I Learn Languages by Katò Lomb. I found the book very interesting - especially since it was free! I am intrigued by her method of learning languages and plan to try this once I get around to the top of my cycle again. This brings to my attention the need to describe what the next step of my process is going to be as I am nearing the beginning of the last third of my cycle.

After this month I only have three months left in my cycle of nine languages: German (Nov.), Swedish (Dec.), and Arabic (Jan.). When I come back around to the top of my cycle I am going to reorganize the languages into three categories which will determine the order I work on them. The categories are as follows:

Vital: Italian, French, German
Important: Russian, Spanish, Czech
Recreational: Portuguese, Swedish, Arabic

A brief description of these categories - The languages listed as vital are such due to my vocation as a singer. These are the three most important languages for a singer to know. Likewise, the important languages are also necessary for a singer to know, although more of a specialization. Lastly the final third of my languages are simply languages that I am interested in and have very little bearing on my vocation, at least in my current scope.

When I get to the top of my cycle I will change from one month per language to three months per language with a focus on developing my vocabulary and grammar abilities as well as striving to become comfortable conversationally in most normal situations. I will outline my methods more as I get closer to this time.

As for singing, I sang my first Bb4 in an aria the other day which was very exciting. In general I have noticed that a lot of things have started happening vocally which I am very pleased with. The largest accomplishment was the development of the Ab4 into a not that I can sing consistently. After this many things started happening: my range has begun increasing more quickly, the tessitura has become more manageable and I noticed that I am able to sing softly (although not fully coordinated) up through at least the F4. The biggest achievement is a generally more comfortable feeling through my useable range. I hope to get in for a lesson next month so that I can get a real evalutaion of my progress from JRL and find out the next step in my process.

Hopefully next month I will be able to write a little bit in German for those of you who do actually follow this. See you in November!