Thursday, October 28, 2010

Cěský - Týden 4

As was the case with Portuguese, I find myself gaining more motivation as I near the end of my month of Czech.  My knowledge of this language has grown at a nice pace and I feel that I am leaving it with a good amount of knowledge.  The next step for this language will be allowing it to float around in my brain for a while and let my brain make any connections that it has missed this month.  This week I have researched and pondered a few new methods of learning, one of which I plan on trying next month.  The other is more of a variation on the L-R method I have discussed earlier. 

This new method is called 10,000 sentences and the premise behind it is that one studies and understands completely 10,000 sentences in a target language.  By the time the learner reaches 10,000 sentences (possibly well before that) he or she will become fluent.  This method is more fully fleshed out at http://www.ajatt.com/ and http://www.antimoon.com/.  I am not at this point following the prescribed method exactly, but doing my own version of this using Anki.

I am looking forward to German with great anticipation.  I can hardly believe that I have gone this long without attempting to learn it!  I am waiting on most of my resources still for next month and that is why I am using my new method.  I anticipate that for this month I will learn approximately 500 sentences which is a long way off from 10,000 but I am interested to see what kind of grasp of the language this will give me.  Also this month, I will be using an old book put out by Berlitz titled Self-Teacher:  German which I am looking forward to as well.

On the singing front of things I have had a difficult week.  I have been regularly getting in the practice room, but have not been getting the same results as I did last week.  It seems to be kind of a two steps forward, one step back scenario lately.  I am however still finding more and more ease in my vocalises up through the A and Bb which is a good sign.  Oddly enough, on the AJATT website I mentioned above the poster used a quote from Vladimir Horowitz in which he said:  “If I do not practice for a day, I know it. If I do not practice for two days, my wife knows it. If I do not practice for three days, my audience knows it.”  This has become something of my mantra the last week and at any cost I am getting into a practice room every day.  I do not want to know, and I especially do not want others to know me ever being away from my art.  It has always plagued me whenever I have not gotten into a practice room.  Every day that I do not practice it seems adds another week onto accomplishing my end goal.  If you take into account the amount of days in the last ten years that I have not practiced that amounts to much wasted time that I do not want to be responsible for anymore.  My pledge now is that I will practice everyday and I will continue to strive with renewed vigor towards my goals.

Jak byl případ s portugalština,  jsem se ocitl dozvědět se více motivace, jak jsem se blížít ke konci měsíce jsem česky.  Mé znalosti tohoto jazyka se rozrostla na pěkné tempo, a mám pocit, že odjíždím s dobrým množstvi znalostí.  Dalším krokem po tento jazyk bude mu umožní kolovat v mém mozku na chivíli a nechte můj mozek žádné spojeni, že vynechal tento měsíc.  Tento týden jsem zkoumal a přemýslel několik nových metod učení, z nichž jeden mám v plánu to zkoušet příští měsíc.  Na druhé straně je více variace na L-R metodu jsem hovořil dříve.

Tato nová metoda se nazývá 10.000 vět a předpoklad za to, že jedna studie a chapé zcela 10.000 vět v cílovém jazyce.  V době, kdy student dosáhne 10.000 vět (možná i před tím), on nebo one bude plynulý.  Tato metoda je zcela dotvořena v http://www.ajatt.com/ a http://www.antimoon.com/.  Nejsem v tuto chvíli po předepsanou metodu přesně, ale dělá svou vlastní verzi tohoto použití Anki.


Těším se na německé s velkým očekáváním.  Nemůžu uvěřit, že jsem pryč tak dlouho, aniž bz se snažila učit se to!  Čekám na většine mých zdrojů ještě na příští měsíc a to je důvod, proč jsem pomocí své nové metody.  Předpokládám, že pro tento měsíc se budu učit asi 500 vět, která je dlouhá cesta pryč od 10.000, ale mám zájem vidět, jaké pochopení jazyka tohoto mi dá.  Také tento měsíc, budu používat starou knihu vyhánění Berlitz s názvem Self-Teacher: German, která se těším na stejně.

Na zpěv před věcí, které jsem měl těžký týden. Byl jsem pravidelně dostává v praxi místnosti, ale nebyly stále stejné výsledky jako já minulý týden. Zdá se, že druh dva kroky vpřed, jeden krok zpátky scénář v poslední době. Jsem však stále najít více a více klidu v mém vocalises nahoru přes a Bb, což je dobré znamení. Kupodivu, na internetových stránkách AJATT jsem se zmínil výše plakát použil citát z Vladimir Horowitz ve kterém on říkal: "Pokud nemám praxi na jeden den, vím to. Pokud nemám praxi na dva dny, moje žena to ví. Pokud nemám praxi po dobu tří dnů, mé publikum to ví. "Toto se stalo něco, co z mého mantra minulý týden a za každou cenu jsem se dostal do praxe místnosti každý den. Nechci vědět, a já hlavně nechci, aby ostatní věděli mě někdy být pryč od své umění. To vždy trápily mě vždy jsem nedostal do praxe místnosti. Každý den, že nemám praxi to vypadá přidává další týden na splnění cíle můj konec. Pokud vezmete v úvahu počet dnů, v posledních deseti letech, že jsem cvičil, že částky, které mají mnohem promarněný čas, že nechci být zodpovědný za ještě. Můj slib, že teď je budu praxe každý den a budu i nadále usilovat s novým elánem k mé cíle.

No comments:

Post a Comment