Monday, December 27, 2010

Svenska - Vecka 4

I had a very interesting experience this week in Swedish.  This month, as stated earlier, I have been playing around with the concept of working primarily on grammar and not worrying so much about speaking right away.  Well, this week after a session of practice I spontaneously began to speak in Swedish!  Not only was it spontaneous, but it was relatively simple and came out without me having to think much about it.  This is the most comfortable I have felt speaking any language, though my vocabulary is slightly limited at the moment.  I feel that I have really struck on something this month from a pedagogical standpoint.  In other news, I have started using Anki this week which has been good as well as Byki.  Both of these programs have advantages to them and disadvantages.

I currently have learned 97 words/phrases through Byki and 369 words/phrases through Anki in about the same amount of time.  The interesting thing about Byki is that though I have learned less items, these items have been imprinted in my brain due to the amount of repetition and the general process which Byki uses.  The downside to Byki is that the free program has very few lists and I would have to make more on my own in order to continue using it, but then it will be lacking the audio which the pre-made lists have.  Anki, on the other hand, is completely free and while I tend to not necessarily remember the words as well the first few times through, the spaced repetition is a wonderful thing (Byki uses this as well, but not as thoroughly).  With Anki I can grade myself on how well I know my items and I have developed a pretty simple system for grading these things.  My vocabulary from Anki is coming from the grammar book I am using which I have mentioned earlier and I figure on a vocabulary of about 1000 words from this book by the time it is all said and done.  Unfortunately, that will not be this month as I have to start my new language in a mere few days, Arabic.

I had a gentleman singer-friend today tell me that my high notes were becoming more tenor-like!  Overall, I have been impressed with how easy G's and A-flat's have been lately.  I am not positive of the quality, but it is still a great step forward that these pitches are becoming easier.  Ultimately muscular strength has to come before the coordination can be tuned.  I have booked my plane to NYC for my January lesson with JRL and am looking forward to finally having another lesson.  I have not had one in a long time and am curious how my work has been.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jag hade en mycket intressant upplevelse denna vecka i svenska.  Denna månad, anges som tidigare, jag har lekt med tanken att arbeta främst på grammatik och inte oroa sig så mycket att tala direkt.  Nåväl, den här veckan efter ett möte i praktiken började jag spontant att tala svenska!  Det var inte bara spontan, men det var relativt enkelt och kom ut utan mig att behöva tänka mycket om det.  Detta är det mest bekväma jag har kännt att tala vilket språk som helst, men mitt ordförråd är något denna månad ur pedagogisk synvinkel.  I andra nyheter har jag börjat använda Anki den här veckan som har varit bra liksom Byki.  Båda dessa program har födelar för dem och nackdelar.

Jag för närvarande har lärt mig 97 ord/fraser genom Byki och 369 ord/fraser genom Anki i ungerfär samma tid.  Det intressanta Byki är att även jag har lärt mig midre objekt har dessa poster har märkt i min hjärna på grund av mängden av upprepning och de allmänna process som Byki använder.  Nackdelen Byki är att den fria programmet har mycket få listor och jag skulle behöva göra mer för mig själv för att kunn fortsätta använda den, men så kommer det att saknas ljudet som färdiga lista har.  Anki, å andra sidan, är helt gratis och även om jag tenderar att inte nödvändigtvis komma ihåg orden och de första gångerna genom är repetitionsbaserad en underbar sak (Byki använder detta också, men inte lika grundligt).  Med Anki jag kan själv betyg på hur väl jag vet att mina artiklar och jag har utvecklat en ganska enkelt system för klassificering av dessa sacker.  Mit ordförråd från Anki komm från grammatikbok jag använder  som jag nämnt tidigare och jag siffra på ett ordförråd på ca 1000 ord från denna bok av den tid det är allt sagt och gjort.  Tyvärr kommer detta inte vara dan här månaden som jag måste börja mitt nya språk på bara några dagar, arabiska.

 Jag hade en vän gentleman sångerska i dag berätta att mina höga toner belv mer tenor-like!  Totalt har jag varit imponerad av hur enkelt G's och A-flats har nyligen.  Jag är inte positiv för kvaliten, men de är fortfarande ett stort steg fråmat att dessa plaster blir lättare.  Ytterst muskelstyrka måste komma före samordningen kan anpassas.  Jag har bokat mitt plan till NYC för min januari lektion med JRL och jag ser fram emot att äntligen ha en annan lektion.  Jag har inte haft en på länge och är nyfiken på hur mitt arbete har varit.

No comments:

Post a Comment